Hosted by Telektra Telematica B.V .

15 april 2015 Algemene Ledenvergadering 20.00 uur Sportpark Hartenstein.

                                    

Agenda Algemene Ledenvergadering Oosterbeekse IJsvereniging 2015 

te houden op 15 April 2015.aanvang 20.00uur in de blokhut op Sportpark Hartenstein.

1. Opening door de tijdelijke voorzitter Yvonne Sinke

2. Bestuursverkiezing; De Heer Sjon Grobbee heeft zich aangemeld voor de functie van voorzitter en 

is de afgelopen periode al druk bezig geweest met de onderhandelingen tussen de Gemeente en

de gebruikers van sportpark Hartenstein.

Benoeming van Rien de Leeuw als nieuw bestuurslid.

Voorstel tot herbenoeming van Johan Jonkers, die statutair aftredend is en zich herkiesbaar heeft gesteld 

voor de functie van penningmeester.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 7 dagen vóór aanvang van de vergadering aanmelden

Bij de secretaris g.nijholt2@upcmail.nl of 06 12867628

3. Ingekomen stukken en mededelingen .waaronder de situatie van de O.IJ.V. in de onderhandelingen

met de Gemeente Renkum t.a.v het door de Gemeente afstoten van het sportpark Hartenstein.

4. Goedkeuring Notulen van de Ledenvergadering van16April 2014.

5. Verslag van de Penningmeester.

6. Verslag en benoeming van de Kascommissie.

7. Vaststelling Contributie seizoen 2015/2016

9. Rondvraag.

10.Sluiting.Download hier  de Agenda in PDF 29 december 

Het eerste ijs in 2014 mooi hè

Het Bestuur wenst al haar vrijwilligers , leden en sponsoren,

Kerstkaart 2014


november 2014

Deze maand hebben de enthousiaste vrijwilligers de ijsbaan weer winterklaar gemaakt  en
nu is het wachten op een mooie ijsperiode , wij kijken er naar uit  !